Rozmiar czcionek: |
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko

RODO i Deklaracja dostępności

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.


 

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko z siedzibą 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 8, tel.: 614270140 e-mail biblioteka.klecko@klecko.pl..

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Biblioteką Publiczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

 

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność cyfrowa

Wstęp

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bpklecko.naszabiblioteka.com


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji komponentu technicznego strony: 2022-07-28


Status pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część opublikowanych na stronie zasobów i odwołań do zasobów nie posiada wymaganych znaczników ułatwiających wyszukiwanie informacji (w szczególności: filmy video bez audiodekskrypcji, pliki graficzne bez przypisania do nich tekstu alternatywnego, pliki pdf w postaci skanowanej – bez możliwości przeszukiwania tekstu). Ograniczenia w dostępności cyfrowej dotyczą przede wszystkim treści wytworzonych i opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy, a także treści wytworzonych przez podmioty zewnętrzne. Redaktorzy serwisu dbają, aby nowowprowadzane treści były w możliwie największym zakresie zgodne z wymogami Ustawy.

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki oraz jej pogrubienie, zmiana kontrastu. Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, telefony komórkowe. Wyłączenie JavaScriptu powoduje pogorszenie estetyki strony oraz wpływa na funkcjonowanie niektórych kluczowych funkcji serwisu. Możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego.

Witryna internetowa www.bpklecko.naszabiblioteka.com nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących / niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej: IVONA MiniReader, bezpłatny program odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software; JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows; Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows; Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich; Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko, dokłada starań, aby teksty zamieszczane na stronie internetowej były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-16.

Aktualizację sporządzono dnia: 2022-07-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Witryna jest zgodna ze standardami WCAG 1.0 (zawiera szereg zaleceń wymaganych dla specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0).


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności.
Koordynatorem ds. dostępności jest Katarzyna Wudzińska, adres e-mail: biblioteka.klecko@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 789 322 811.
Godziny pracy Biblioteki: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 11.00-18.00. środa-piątek 8.00-15.00, sobota (I/III miesiąca) 9.00-13.00
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kłecko mieści się na parterze budynku ZSzP w Kłecku przy ulicy Gnieźnieńskiej 7A wejście do biblioteki znajduje się od ulicy Szkolnej. Do biblioteki prowadzi główne wejście bez schodów i progów z podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po lewej stronie przedsionka znajduje się wejście do wypożyczalni biblioteki. Do wypożyczalni można wjechać na wózku i przy pomocy bibliotekarza wypożyczyć książki, można również książki wypożyczyć samodzielnie, odpowiednie odległości pomiędzy regałami pozwalają na swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Na miejscu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online. Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym w sposób widoczny jest wyznaczone miejsce inwalidzkie.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Katalog biblioteki

 

Bibliografia Regionalna

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Logo biblioteki

Herb Kłecka

Emocji-bajki